Regnskap og rådgivning

Respons Regnskap AS leverer tradisjonelle regnskapstjenester til våre kunder. Slike tjenester er typisk tilbakeskuende og utføres for å se virksomheters økonomiske utvikling i ettertid og tilfredsstille myndighetenes krav til rapportering.

Vi tilbyr klassiske regnskapstjenester som:

 • Bokføring
 • Fakturering
 • Lønn
 • Betaling/remittering
 • Årsregnskap
 • Skattedokumenter
 • Tilrettelegging for oppbevaring av regnskapsmateriale
 • Kjernedokumentasjon (vedtekter, styre- og generalforsamlingsprotokoller, stiftelsesdokumenter og aksjeeierbok)

Det skjer stadig digitalisering og effektivisering på disse områdene. Vi ønsker å involvere våre kunder i bruken av nye teknologiske løsninger som gjør hverdagen enklere og mer effektiv. Vi tilpasser oss kundens ønsker med hensyn til bruk av regnskapsprogram/ERP-system. Vi kjenner spesielt godt til Tripletex, PowerOffice Go og Duett.

Der vi ser muligheter eller behov for endring i virksomheter, hjelpe vi gjerne til og deltar aktivt i virksomheters fremtidsrettede endringsprosesser.

Vi tilbyr hjelp blant annet knyttet til:

 • Skatt
 • Merverdiavgift

Skatt og merverdiavgift er regulert av strenge og komplekse rettsregler. Vi hjelper til der virksomheter ønsker endring for å bedre sin tilpasning til regelverket eller ønsker endring som må vurderes i forhold til regelverket.

 • Strategiutvikling
 • Budsjettering
 • Søknader Innovasjon Norge

Vi møter virksomheter i oppstartfasen, vekstfasen, moden fase og i avvikling. Vi tilbyr hjelp til å reflektere over aktuelle problemstillinger i de ulike fasene. Budsjettering inngår som et nyttig verktøy i alle faser. Der det er aktuelt med søknader til Innovasjon Norge eller andre tilskuddsordninger, hjelper vi gjerne til med tallmateriale eller andre betraktninger som kan styrke søknaden.

 • Systemintegrasjoner

Vi ser at våre kunder i økende grad bruker egne bransjespesifikke forsystemer (elektroniske løsninger for kasse, timeregistrering, kundeadministrasjon, fakturering). Dette er gjerne systemer som produserer data som skal inn i regnskapet. Vi tilbyr hjelp med slike integrasjoner. Der fullstendig integrasjon ikke er hensiktsmessig, gjør vi oss i stedet kjent med forsystemet slik at regnskapsdata kan hentes ut mest
mulig effektivt.